Total: تومان0

دروگر پشت تراکتوری ابتدا گندم را درو کرده و پس از انباشته شدن به اندازه مورد نظر با استفاده از نخ محصول را به صورت دسته در کنار تراکتور روی سطح زمین قرار می دهد . گروه تولید و عرضه محصول اگری کالچر سنتر